VEDTÆGTER

Love & Vedtægter
Hørsholm Softball Klub

§ 1 Klubbens navn er HØRSHOLM BASEBALL SOFTBALL KLUB, og er stiftet den 24. september 1977.

§ 2 Klubbens formål er:
1. at fremme baseball- og softballspillet i Danmark.
2. at dygtiggøre klubbens medlemmer i spillets regler og udførelse, bl.a. ved deltagelse i turneringer.
3. at anskaffe og vedligeholde klubbens udstyr.
4. at arrangere møder, sammenkomster og foredrag, der kan medvirke til at fremme ovenstående formål.

§ 3 Optagelse af medlemmer:
Som medlem kan bestyrelsen optage enhver person, der fremsætter begæring om medlemskab indenfor følgende afdelinger:
1. A: Herre Senior, aktive medlemmer af hankøn på 16 år eller derover.
B: Herre Junior, aktive medlemmer af hankøn under 16 år.
C: Dame Senior, aktive medlemmer af hunkøn på 16 år eller derover.
D: Dame Junior, aktive medlemmer af hunkøn under 16 år.
E: Super Seniorer, aktive medlemmer af begge køn, der ikke deltager på eliteplan.
F: Passive medlemmer af begge køn.
2. Optagelse af umyndige personer kræver forældre/værges samtykke.

§ 4 Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. september.
Kontingent og medlemsindskud fastsættes ved den ordinære generalforsamling.
Kontingentopkrævninger udsendes til alle medlemmer i tidsrummet 1. februar til 1. marts.
Er kontingentet ikke indbetalt senest 1 måned efter opkrævningens udsendelsesdato, udelukkes medlemmet fra al træning/spil. Hvis kontingentet ikke indbetales i de følgende 2 måneder, fortabes medlemsrettighederne øjeblikkeligt. Eventuel genoptagelse kan kun ske, når restancen er afviklet.

§ 5 Aktive medlemmer er berettiget til at benytte klubbens udstyr. Samtlige medlemmer har ret til at deltage i klubbens meder, sammenkomster og foredrag.
Alle klubbens medlemmer må overvære klubbens generalforsamling og alle medlemmer undtagen passive har stemmeret.

§ 6 Udmeldelse skal ske ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen. Udmeldelse kan ikke have tilbagevirkende kraft og erlagt kontingent kan ikke kræves tilbagebetalt.
Såfremt et medlem modarbejder klubbens formål og interesser, eller det efter bestyrelsens skøn optræder på uværdig måde, kan bestyrelsen straks ekskludere det pågældende medlem, der dog kan forlange afgørelsen afprøvet ved den efterfølgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, når vedkommende skriftligt stiller krav herom inden 14 dage efter, at eksklusionen er meddelt skriftligt.
Det udelukkede medlem er berettiget til at overvære generalforsamlingen. Et udelukket medlem fortaber med øjeblikkelig virkning sine medlemsrettigheder, og evt. forud erlagt kontingent kan ikke kraves tilbagebetalt.
Sæt genindtræden i klubben kan kun ske hvis eksklusionsbestemmelsen underkendes af en generalforsamling.

§ 7 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Ordiner generalforsamling afholdes en gang om året efter 1. november og inden 1. marts med følgende faste dagsorden:
Valg af dirigent.
Formandens beretning .
Fremlæggelse af regnskab.
Behandling af indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent og medlemsindskud.
Valg af formand/kasserer.
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
(Følgende er villige til genvalg: )
(Følgende er ikke villige til genvalg: )
(Følgende forslag til nyvalg: )
Eventuelt.

Indkaldelse sker skriftligt med mindst 2 ugers varsel.
Forslag som medlemmer måtte ønske behandlet på den ordinere generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
Senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse udsender bestyrelsen regnskab og aftryk af indkomne forslag.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 1 uges skriftlig varsel til medlemmerne med angivelse af dagsordenen.
Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling når der på 3/4 af de stemmeberettigede medlemmers vegne skriftligt fremsættes begrundet anmodning herom.
I sidstnævnte tilfælde skal indkaldelsen udsendes senest 2 uger efter anmodningens fremkomst til bestyrelsen.
Formanden leder valget af dirigenten.
Dirigenten leder forhandlingerne om dagsordenens øvrige punkter i henhold til disse love.
Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog kan dirigenten lade skriftlig afstemning finde sted, hvis formanden ønsker dette, eller hvis der på 10 stemmeberettigede medlemmers vegne stilles forslag derom.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Beslutninger på klubbens generalforsamling afgøres med almindelig stemmeflerhed.
Beslutning om ændring af klubbens love skal dog traffes med mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.
Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på samme generalforsamling.

§ 8 Klubbens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold udadtil.
Bestyrelsen består af 5 eller 7 medlemmer.
På lige årstal vælges formand samt 0-2 menige for 2 år.
På ulige årstal vælges kasserer samt 1-3 menige ligeledes for 2 år.
Bestyrelsen vælger i deres midte en næstformand.
Udtræder noget medlem af bestyrelsen midt i en valgperiode supplerer den sig selv. I formandens forfald indtræder næstformanden i stedet.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 9 Regnskabet, forsynet med revisorpåtegning, fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Genpart af regnskabet skal være tilgængeligt for klubbens medlemmer senest 5 dage før den ordinære generalforsamling

§ 10 Revisionen består af en af klubbens stemmeberettigede medlemmer over 18 år.
Får en af revisorerne forfald kan bestyrelsen vælge en anden i hans sted.

§ 11 Bestemmelse om klubbens opløsning kan tages som en ændring af klubbens love.
I tilfalde af klubbens opløsning skal den formue der er i behold anvendes til idrætslige formål i Hørsholm Kommune.

Således vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015.

Skriv en kommentar